Statut

Na podlagi 4., 8. in 9. člena Zakona o društvih (UL RS št.64/2011) so ustanovitelji dne…10.12.2014…s sklepom o ustanovitvi Kluba češplja sprejeli naslednji

STATUT

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

KLUB ČEŠPLJA - Klub za osveščanje spolne energije in zdravo spolnost (v nadaljnjem besedilu klub) je samostojno, prostovoljno, nepolitično, nepridobitno združenje heteroseksualnih posameznikov iz vse Slovenije, ki so stari najmanj 21. let in imajo skupen cilj organizirati in se udeleževati izobraževalnih, kulturnih, razvedrilnih in drugih dejavnosti za fizično in psihično zdravje s področja spolnosti in spolne energije. Namen in cilj kluba je osveščanje Slovencev in Slovenk na področju spolnosti iz zdravstvenega in kulturno-umetniškega vidika. Prepričani smo, da to področje na našem prostoru potrebuje širšo družbeno, idejno in moralno podporo. 

Skrajšano ime društva je: Klub Češplja

2. člen

Klub je pravna oseba zasebnega prava. Sedež društva je v Domžalah.

3. člen

Društvo posluje brez pečata.

4. člen

Klub lahko samostojno sodeluje s sorodno mednarodno tujo organizacijo, ki ima podobne namene in cilje ter se včlani v zvezo društev po pogodbi oziroma zvezo mednarodnih društev v tujini.

Klub lahko sodeluje s sorodnimi klubi oziroma društvi v Republiki Sloveniji ali z društvi, ki so na kakršenkoli način povezana in želijo prispevati k osveščanje Slovencev in Slovenk na področju spolnosti.

5. člen

Delo kluba in njegovih članov je javno.

Klub svoje člane obvešča:

- s pravico vpogleda članov v zapisnike organov društva,

- preko spletne strani kluba,

- preko klubskega glasila, če ga izdaja,

- preko sredstev javnega obveščanja.

Klub obvešča javnost o svojem delu s tem, da so seje organov kluba javne, na njih pa vabi predstavnike zainteresiranih organov, ustanov in organizacij. Za zagotovitev javnosti dela in posredovanje točnih informacij o delu kluba je odgovoren predsednik – zastopnik kluba.

II. NAMEN, CILJI, NALOGE IN DEJAVNOSTI KLUBA

6. člen

Namen, cilji, naloge in dejavnosti kluba za člane so:

- osveščati člane in širšo javnost o spolni energiji in zdravi spolnosti,

- ponuditi dostop do informacij vezanih na spolno energijo in zdravo spolnost,

- organizirati redna mesečna kulturno-izobraževalna in razvedrilna srečanja heteroseksualnih oseb, starejših od 21. let, s poudarkom na vsebinah zdrave spolnosti, erotike in plesa,

- organizirati skupino za samopomoč za heteroseksualne partnerje in zakonske pare, ki se bo ukvarjala s tematiko spolne energije in zdrave spolnosti,

- organizirati skupino za samopomoč za heteroseksualne posameznike, starejše od 21. let, ki se bo ukvarjala s tematiko spolne energije in zdrave spolnosti,

- organizirati redna srečanja skupine heteroseksualnih starejših žensk, ki bodo debatirale in osveščale javnost o zdravi spolnosti in erotiki,

- organizirati seminarje, predavanja in delavnice za vse osebe starejše od 21.let, ki želijo osvestiti spolno energijo s pomočjo umetnosti,

- organizirati seminarje, predavanja in delavnice s področja zdrave spolnosti in erotike za invalidne osebe in osebe s posebnimi potrebami,

- vplivati na širšo javnost o možnostih in načinih uporabe pomoči z umetnostjo na področju spolne energije in zdrave spolnosti,

- s pomočjo seminarjev, izobraževanj in delavnic osveščati vse osebe starejše od 21. let o moralnih vrednotah v spolnosti v izogib promiskuiteti,

- heteroseksualnim parom, poročenim in samskim osebam omogočiti zabavne in razvedrilne vsebine vezane na področja zdrave spolnosti in erotike,

- promovirati različne vrste umetnosti, ki so povezane s čutnostjo in erotiko ter pozitivno vplivajo na razpoloženje ljudi, njihovo počutje in zdravje,

- si prizadevati za visoko strokovno raven dela kluba,

- širiti ustvarjalno in kulturno zavest na področju zdrave spolnosti z raznimi publikacijami članov kluba (časopis, knjige, avdio in video material, spletne strani);

- vzdrževanje stikov članov kluba s sorodnimi klubi in društvi v Sloveniji in tujini;

- povezovanje članov kluba z domačimi in tujimi umetniki na področju različnih glasbenih, plesnih, gledaliških in drugih kulturno-umetniških zvrsti ter povezovanje članov kluba z domačimi in tujimi pedagogi, ki se ukvarjajo s področjem spolne energije, zdrave spolnosti in erotike,

- povezovanje članov kluba z domačimi in tujimi strokovnjaki na področju medicine, psihologije, psihiatrije, psihoterapije, filozofije, sociologije in drugimi, ki se ukvarjajo z osveščanjem spolne energije in zdravo spolnostjo,

- skrb za pridobivanje finančnih sredstev iz namenskih družbenih sredstev, donacij, promocijskih aktivnosti, evropskih skladov in fundacij ter drugih virov financiranja,

- seznanjanje članov kluba o problemih in napredku na področju delovanja kluba.

7. člen

pridobitna dejavnost se opravlja pod pogoji, ki jih za opravljanje dejavnosti predpisujejo področni zakoni, in le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev društva oziroma nepridobitne dejavnosti. Pridobitna dejavnost je povezana z uresničevanjem namenov in ciljev društva. Občasne pridobitne dejavnosti, ki jih klub opravlja za svoje člane so:

- klubska založniška dejavnost za člane društva, kot so društvene knjižice, brošure, letaki (J58.140-Izdajanje revij in druge periodike)

- oglaševanje sponzorjev in reklamiranje sponzorjev (M73.120-Posredovanje oglaševalskega prostora)

- raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju filozofije, umetnosti, religije in drugih sorodnih družboslovnih ved (M72.200-Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike)

- raziskovanje javnega mnenja o temah vezanih na področje spolnosti in erotike (M73.200-Raziskovanje trga in javnega mnenja)

- organiziranje in sestavljanje potovalnih aranžmajev, na primer na sejmov s področja erotike in drugo (M79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj)

- organizacija sejmov, razstav, srečanj (N82.300)

- izobraževanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije (P85.510)

- izobraževanje na področju kulture in umetnosti (P85.520)

- psihoterapija (Q86.909 Druge zdravstvene dejavnosti)

- popravilo in vzdrževanje vseh vrst računalnikov in perifernih naprav (S95 Popravila računalnikov in izdelkov za široko rabo)

- dejavnosti za izboljševanje telesnega počutja in za sprostitev (S96.040 Dejavnosti za nego telesa)

Klub lahko poveri opravljanje pridobitne dejavnosti s klubskimi sredstvi drugim registriranim fizičnim in pravnim osebam (s.p. ali zasebno podjetje) na temelju najemne, zakupne ali sorodne pogodbe.

III. ČLANSTVO

8. člen

Član kluba lahko postane vsak heteroseksualen državljan Republike Slovenije, ki je dopolnil 21. let in si prizadeva za razvoj na področju osveščanja spolne energije in zdrave spolnosti.

Članstvo v klubu je prostovoljno. Kdor želi postati član kluba mora izvršnemu odboru predložiti pristopno izjavo v kateri izrazi željo postati član kluba in se zaveže, da bo deloval v skladu s statutom kluba in plačal članarino. Član kluba lahko postane tudi tuji državljan, če ima stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji. Pravice in dolžnosti tujcev so enake pravicam in dolžnostim rednih članov kluba.

9. člen

V klub se ne more včlaniti mladoletna oseba, prav tako ne oseba, ki je stara manj kot 21. let.

10. člen

Klub ima častne člane in simpatizerje kluba. Naziv častnega člana kluba lahko dobi član kluba, ki ima posebne zasluge za razvoj in uspešno delo kluba. Naziv častnega člana lahko podeli klub tudi nečlanu, ki ima velike zasluge na področju osveščanja spolne energije in zdrave spolnosti. Naziv častnega člana kluba podeljuje občni zbor kluba na predlog izvršnega odbora kluba. V kolikor oseba, ki se ji podeli naziv častnega člana kluba ni član kluba nima pravice odločanja, ima pa pravice iz 10. člena tega statuta. Simpatizerji kluba so fizične osebe, ki simpatizirajo z delom v klubu in s finančnimi ali drugimi prispevki pomagajo klubu.

Simpatizerji kluba lahko dajejo predloge in sugestije, nimajo pa pravice odločanja. Pravice in dolžnosti častnih članov in simpatizerjev kluba so:

- varujejo ugled kluba;

- ne volijo in niso voljeni v organe kluba;

- ne plačujejo članarine.

Pravice članov kluba so:

- da volijo in so izvoljeni v organe kluba;

- da sodelujejo pri delu kluba in odločajo o delu organov kluba;

- da uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja kluba pri svojem delu;

- da uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti kluba;

- da sodelujejo pri izdelavi programa kluba in so seznanjeni s poslovanjem ter njegovim finančno- materialnim poslovanjem;

- da prejemajo nagrade in pohvale za delo v klubu in za dosežene uspehe.

Dolžnosti članov kluba so:

- da spoštujejo statut in akte ter sklepe organov kluba;

- da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju nalog in ciljev kluba;

- da redno plačujejo članarino;

- da dajejo informacije, ki so potrebne za izvajanje skupno dogovorjenih nalog;

- da prenašajo izkušnje in znanje na mlajše člane;

- da varujejo ugled kluba.

11. člen

Članstvo v klubu preneha:

- s prostovoljnim izstopom,

- s črtanjem,

- z izključitvijo,

- s smrtjo.

Član prostovoljno izstopi iz kluba, če predsedniku pošlje pisno izjavo o izstopu.

Člana črta iz članstva predsednik kluba, če ta kljub opominu ne plača članarine v tekočem letu. O izključitvi člana odloča disciplinska komisija kluba s sklepom. Sklep mora biti v skladu s Disciplinskim pravilnikom.

IV. NAČIN UPRAVLJANJA KLUBA

12. člen

Organi kluba so:

- občni zbor

- izvršni odbor

- nadzorni odbor

- disciplinska komisija.

Mandatna doba organov traja 5 let.

13. člen

Vodilni delavci kluba so:

- predsednik – zastopnik društva

- poslovni in finančni tajnik

- sekretar

Mandatna doba vodilnih delavcev kluba je 5 let.

14. člen

Občni zbor – je najvišji organ kluba, ki ga sestavljajo vsi člani. Občni zbor je lahko reden in izreden. Redni občni zbor sklicuje izvršni odbor enkrat letno. Izredni občni zbor pa se skliče po sklepu izvršnega odbora na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo vsaj ene tretjine članov kluba. Izvršni odbor je dolžan sklicati izredni občni zbor v roku 30 dni od dneva prejema zahteve za sklic. Če izvršni odbor izrednega občnega zbora ne skliče v predpisanem roku, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi materiali. Izredni občni zbor sklepa o zadevi za katero je bil sklican.

15. člen

O sklicu občnega zbora s predloženim dnevnim redom morajo biti člani kluba seznanjeni najmanj 14 dni pred sklicem. Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov. Če občni zbor ni sklepčen, se zasedanje preloži za 30 minut. Po preteku tega časa je občni zbor sklepčen, če je prisotnih najmanj 20 članov. Če to število ni doseženo, se sklic zbora ponovi. Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na samem zasedanju odločijo za tajni način glasovanja. Volitve organov so praviloma tajne.

16. člen

Naloge občnega zbora so:

- sklepa o dnevnem redu;

- sprejema, spreminja in dopolnjuje statut in akte kluba;

- sprejema program dela kluba;

- sprejema finančni načrt in letno poročilo kluba;

- voli in razrešuje predsednika, sekretarja in poslovnega in finančnega tajnika ter člane izvršnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije;

- odloča o višini članarine;

- odloča o pritožbah zoper sklepe izvršnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije;

- odloča o sodelovanju z drugimi sorodnimi društvi, združenji in klubi;

- dokončno odloča o izločitvi člana kluba;

- odloča o strokovnih zadevah kluba, ki jih predlagajo organi in člani kluba v skladu z namenom in cilji kluba;

- odloča o nakupu in prodaji nepremičnin;

- odloča o spojitvi z drugimi klubi in pripojitvi k drugemu društvu;

- odloča o včlanitvi v zvezo društev po pogodbi in po besedilu 11. člena zakona o društvih;

- sklepa o prenehanju kluba.

Posamezni pogoji za razpravo morajo biti občnemu zboru v pisni obliki poslani najmanj 18 dni pred sklicem občnega zbora. O delu občnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in dva verifikatorja.

17. člen

Izvršni odbor - je izvršni organ društva, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela ter vodi delo kluba med dvema občnima zboroma po programih in sklepih sprejetih na občnem zboru. Izvršni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru.

Izvršni odbor šteje 5 članov in ga sestavljajo:

- predsednik – zastopnik

- poslovni in finančni tajnik

- sekretar

- izvoljena člana.

Mandatna doba članov izvršnega odbora je 5 let. Izvršni odbor se sestaja po potrebi, najmanj enkrat na leto.

18. člen

Naloge izvršnega odbora so:

- sklicuje občni zbor;

- skrbi za izvrševanje programa dela kluba;

- pripravlja predloge aktov kluba;

- pripravi predlog finančnega plana in letnega poročila;

- skrbi za finančno in materialno poslovanje kluba;

- upravlja s premoženjem kluba;

- uresničuje strokovne naloge, ki izhajajo iz aktov kluba in naloge, ki mu jih je dodatno naložil občni zbor,

- odloča o spremembi naslova sedeža kluba.

19. člen

Izvršni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik kluba, v njegovi odsotnosti pa po njegovem pooblastilu poslovni in finančni tajnik društva. Izvršni odbor je sklepčen, če je na sejah navzočih večina članov. Člene aktov in sklepov sprejemajo z večino glasov prisotnih. Izvršni odbor lahko za izvajanje posameznih nalog imenuje sekcije. Naloge, število članov in predsednika sekcije določi izvršni odbor. Člani sekcije so lahko le člani kluba. Za svoje delo so člani sekcije odgovorni izvršnemu odboru. Izjemoma lahko klub povabi k sodelovanju pri delu sekcije zunanje sodelavce po pogodbi v skladu z delovno pravno zakonodajo. Sekcije so kot metoda dela kluba organizirane po interesnem principu članov društva. Sekcije niso pravne osebe in morajo delati v skladu s statutom kluba.

20. člen

Nadzorni odbor – spremlja delo izvršnega odbora in organov društva ter opravlja nadzor nad finančno materialnim poslovanjem društva. Nadzorni odbor enkrat letno poroča občnemu zboru, kateremu je tudi odgovoren za svoje delo. Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli občni zbor. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani izvršnega odbora. Lahko sodelujejo na sejah izvršnega odbora ne morejo pa odločati. Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi trije člani, veljavne sklepe sprejema z večino prisotnih. Mandatna doba članov nadzornega odbora je 5 let.

21. člen

Disciplinska komisija – njene člane voli občni zbor za dobo 5 let. Sestavljajo jo trije člani. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Sestaja se po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali organov društva. Disciplinska komisija vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu z disciplinskim pravilnikom. Sklepi so sprejeti, ko so prisotni vsi člani in kadar za sklep glasuje večina članov.

22. člen

Disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija so naslednje:

- kršitve odločb statuta;

- nevestno izpolnjevanje sprejetih zadolžitev in funkcij v klubu;

- ne izvrševanje sklepov organov kluba;

- dejanja, ki kakorkoli škodijo ugledu kluba.

23. člen

Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom izreče disciplinska komisija so:

- opomin;

- javni opomin;

- izključitev.

Zoper sklep, ki ga izda disciplinska komisija ima prizadeti pravico pritožbe na občni zbor, ki kot drugostopenjski organ o zadevi dokončno odloči na prvem sestanku.

24. člen

Predsednik – zastopnik kluba - zastopa in predstavlja klub pred državnimi organi in mednarodnimi društvi ter organi lokalne skupnosti in društvenimi organizacijami v državi in tujini. Predsednik kluba je hkrati tudi predsednik izvršnega odbora in ga voli občni zbor za dobo 5 let. Predsednik je odgovoren za delovanje društva v skladu s statutom in pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in izvršnemu odboru. V času odsotnosti ga nadomešča poslovni in finančni tajnik društva.

25. člen

Poslovni in finančni tajnik društva :

- pripravlja strokovne podlage in poročila za delo izvršnega odbora;

- vodi poslovne aktivnosti društva v skladu s statutom in sklepi izvršnega odbora;

- opravlja poslovne razgovore in vzpostavlja kontakte in poslovno sodelovanje z drugimi društvi doma in v tujini;

- vzpostavlja pogodbene odnose s finančnimi institucijami, donatorji in drugimi viri financiranja doma in v tujini;

- sestavlja prijave na razpise za financiranje doma in v tujini;

- sodeluje pri sestavi programa dela kluba;

- pripravlja predlog finančnega plana za delovanje kluba;

- zastopa in predstavlja klub po pooblastilu predsednika;

- sopodpisuje finančne dokumente kluba;

- sodeluje pri sestavi poročil za skupščino društva,

- nadomešča predsednika v času odsotnosti.

26. člen

Sekretar - blagajnik kluba – imenuje ga občni zbor društva na predlog predsednika društva.

Sekretar opravlja zlasti naslednje naloge:

- administrativna dela;

- skupaj s predsednikom sopodpisuje dopise in rešuje prispelo pošto;

- operativno vodi delo društva;

- skrbi za zakonito delovanje društva;

- skrbi za uresničevanje sklepov skupščine in izvršnega odbora;

- pripravlja strokovna gradiva za seje organov društva;

- izvaja strokovne, administrativno tehnične naloge za društvo;

- vodi evidenco članstva in kroniko delovanja društva;

- opravlja strokovne naloge za potrebe društva;

V. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE DRUŠTVA

27. člen

Viri dohodkov kluba so:

- članarina;

- prispevki donatorjev in mecenov;

- darila in volila;

- javna sredstva;

- drugi viri.

Če klub pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti za katero je bilo ustanovljeno. Vsaka delitev premoženja med člane je nična.

28. člen

Klub razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnim finančnim planom, ki jih sprejme občni zbor. Na rednem občnem zboru člani vsako leto obravnavajo in sprejemajo letno poročilo.

29. člen

Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in poslovni in finančni tajnik kluba. Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva in predpisi o računovodstvu. Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s pravilnikom o finančno materialnem poslovanju v katerem klub tudi določi način vodenja in izkazovanja podatkov o finančno materialnem poslovanju kluba, ki mora biti v skladu z računovodskim standardi za društva. Klub ima odprt svoj transakcijski račun. Letno poročilo o poslovanju mora klub predložiti organizaciji pooblaščeni za obdelovanje in objavljanje podatkov do zadnjega dne v februarju tekočega leta skladno s predpisi o računovodstvu.

30. člen

Vsak član kluba ima pravico vpogleda v finančno materialno dokumentacijo in poslovanje kluba. Za pomoč pri urejanju finančno materialnih in strokovnih zadev lahko društvo zaposli registriranega finančnega strokovnjaka ali drugega registriranega strokovnjaka po pogodbi o delu v skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava.

31. člen

Klub ima premično in nepremično premoženje, ki je last kluba in vpisana v inventarno knjigo in zemljiško knjigo na sodišču. Premično premoženje se lahko nabavi ali odtuji le na podlagi sklepa izvršnega odbora. Nepremično premoženje se lahko nabavi ali odtuji le na podlagi sklepa občnega zbora. Klub, kot dober gospodar upravlja in gospodari z lastnino s katero razpolaga. Nadzor nad zakonito, namembno, gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev, ki jih društvo prejme za izvajanje svoje osnovne dejavnosti opravlja računsko sodišče.

32. člen

Klub ima lahko sponzorje in donatorje. Sponzorji so po pogodbi lahko registrirane fizične ali pravne osebe, ki društvu materialno, moralno ali kako drugače pomagajo. Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah občnega zbora, nimajo pa pravice odločanja. Pravice, dolžnosti in obveznosti so določene v pogodbi.

VI. PRENEHANJE KLUBA

33. člen

Klub lahko preneha:

- po volji članov s sklepom občnega zbora z večino prisotnih;

- s pripojitvijo k drugemu društvu ali s spojitvijo z drugimi društvi;

- po samem zakonu;

- s stečajem;

- na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja.

Po samem zakonu klub preneha, če dejansko preneha delovati ali s svojim delovanjem meri na pravno rušenje ustavne ureditve, na izvrševanja kaznivih dejanj ali spodbuja k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti ter razpihuje narodno, rasno, versko ali drugo sovraštvo oziroma spodbuja k nasilju in vojni. Upravni organ objavi sklep o prenehanju kluba na oglasni deski organa. V objavi mora biti navedeno, da lahko upniki obvestijo upravni organ o svojih terjatvah, ki jih imajo do društva v roku 30 dni od dneva objave sicer bo upravni organ izdal odločbo o izbrisu kluba iz registra društev. V kolikor upniki obvestijo pristojni organ o svojih terjatvah ta pa nima podatkov o tem, da bi klub imel premoženje, morajo v naslednjih 30-ih dnevih pristojnemu organu predložiti dokazilo, da so predlagali uvedbo postopka o plačilu terjatev. V nasprotnem primeru pristojni organ izda odločbo o izbrisu kluba iz registra društev. Kadar pristojni organ razpolaga s podatki o premoženju kluba, upniki pa postopka ne predlagajo, ga predlaga sodišču pristojni organ.

34. člen

V kolikor klub ne ravna po drugem odstavku 37. člena in v primerih prenehanja društva po 38. členu zakona o društvih, odloči o prenosu premoženja društva v skladu s predpisi o likvidaciji pravnih oseb zasebnega prava določen pristojni državni organ. V primeru prenehanja kluba se njegovo premoženje prenese po dejavnosti sorodnemu društvu ustanovljenemu na podlagi zakona o društvih. Če takega društva ni, se premoženje prenese na lokalno skupnost. Proračunska sredstva se vrnejo proračunu. Zastopnik kluba v 30-ih dnevih obvesti pristojni organ o prenehanju kluba. Sklepu mora priložiti poročilo o razpolaganju s sredstvi kluba iz katerega je razviden obseg sredstev, način poravnave obveznosti kluba, višina javnih sredstev, njihova vrnitev proračunu in prenos premoženja kluba na drugo sorodno društvo ali na lokalno skupnost.

35. člen

Sklep o pripojitvi k drugemu društvu ali sklep o spojitvijo z drugimi društvi sprejme občni zbor kluba. Zahtevo za registracijo društva, ki je nastalo s pripojitvijo k drugemu društvu ali zahtevo za registracijo društva, ki je nastalo s spojitvijo z drugimi društvi je klub oziroma njegov pravni naslednik dolžan vložiti v roku 30 dni po sprejetih statusnih spremembah. Klub, ki je zaradi pripojitve ali spojitve prenehal, se izbriše iz registra društev na podlagi odločbe o registraciji pripojitve društva ali odločbe o registraciji novega društva.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

36. člen

Klub ima še naslednje akte, ki morajo biti usklajeni s tem statutom in sicer:

- disciplinski pravilnik;

- pravilnik o materialno finančnem poslovanju

- poslovni pravilnik o delu organov društva.

Navedeni akti morajo biti sprejeti in usklajeni s statutom kluba v 6. mesecih od sprejema tega statuta.

37. člen

Ta statut je sprejel ustanovni občni zbor z dne 10.12. 2014 in velja od dne, ko ga potrdi

Upravna enota Domžale z odločbo.

Predsednica - zastopnica

Vesna Vilčnik